Середа, 19.06.2019, 22:47

Полтавський обласний осередок Української спілки психотерапевтів                                                           E-mail: psypoltava@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Психотерапия.
 Помогающие 
 отношения.


Головна » 2013 » Січень » 15 » Конференція "Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій", 15-17 лютого
10:16
Конференція "Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій", 15-17 лютого

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Українська спілка психотерапевтів

Секція системної сімейної психотерапії

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю для вчених,

викладачів, аспірантів, магістрантів, практичних психологів, психотерапевтів

 

Кризи життєвого простору особистості,

сім’ї та соціальних інституцій

(м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р.)

Інформаційне повідомлення

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена проблемам розвитку особистості, взаємодії сім’ї та соціальних інститутів, пошуку нових підходів у їх вирішенні. Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 15-17 лютого 2013 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Робочі мови конференції: українська, російська.

 

Напрямки роботи конференції:

1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сім’ї.

2. Дитячо-батьківські відносини: віковий та гендерний аспект.

3. Розвиток особистості дитини: взаємодія сім’ї та соціальних інститутів.

4. Кризи життєвого розвитку особистості у дитячому, дорослому та похилому віці.

5. Консультування та психотерапія сімей у кризові періоди.

Конференцією передбачені:

• пленарні, секційні доповіді із зазначених напрямків роботи;

• майстер-класи, робота круглого столу; воркшопи; дискусії.

Для участі у конференції необхідно:

1. До 20 січня 2013 року надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника (заявка на участь), паперовий варіант статті (підписану автором/авторами) та їх електронний варіант (CD-диск), квитанцію про оплату оргвнеску та за публікацію статті.

2. До 20 січня 2013 р. перерахувати оргвнесок за публікацію статті у збірнику матеріалів конференції.

р/р 26006060309375, МФО 331401, ОКПО 2568102849

Оргвнесок складає: 150 грн. Вартість публікації статті складає 15 грн. за сторінку текста.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. До друку приймаються статті, які відповідають тематиці конференції, що відображається в поставленому зверху зліва УДК.

2. Статті повинні бути написані українською, російською або англійською мовами в науковому стилі та не містити граматичних помилок.

3. Структура статті повинна мати такі елементи (відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, пункт 3 (Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1. - С. 2):

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями;-

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 формулювання цілей статті (постановка завдання);-

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;-

 висновки з описаного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.-

Також стаття повинна містити список використаних джерел і літератури, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5. - С. 26-30); анотації та ключові слова (українською мовою після заголовка статті - 8 рядків, російською й англійською мовами після списку використаних джерел і літератури).

4. Автор статті несе відповідальність за правильність і достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: "вичитано, відредаговано, дата, підпис".

5. Рукопис статті подається на диску CD-R / DVD-R, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). До диску додається підписаний автором роздрукований варіант рукопису. Текст на диску повинен бути ідентичним роздрукованому. Матеріали пересилаються у конверті формату А4.

6. Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля - верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт - Times New Roman, Cyr, розмір 14 pt, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий – полуторний (1,5), відступ першого рядка - 0,7 см, вирівнювання абзаців - за шириною.

7. Увесь текст повинен бути набраний шрифтом одного типу та розміру в одну колонку. Не допускається використання вставок і гіперпосилань. Можна виділяти символи (фрагменти тексту) курсивом та (або) напівжирним шрифтом. При наборі тексту необхідно дотримуватись правил комп'ютерного набору тексту. Нумерація сторінок не проставляється (нумеруються сторінки олівцем на звороті роздрукованого примірника рукопису).

8. Ілюстрації (рисунки, таблиці, формули, графіки, схеми) друкуються шрифтом 10 pt, розміщуються по центру. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов'язковими. Загальна кількість ілюстрацій не повинна перевищувати десяти (всі вони входять до загального обсягу статті).

9. Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, оформлених у встановленому порядку з обов'язковим зазначенням кількості сторінок. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їхній порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються в квадратних дужках (наприклад: [4, с. 32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32]. Бібліографія складається в алфавітному порядку або за порядком посилання в тексті. Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.

10. Обсяг статті повинен бути в межах 6-12 сторінок, набраних та оформлених відповідно до пп. 6-9.

11. Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) індекс УДК;

2) ініціали та прізвище автора(ів);

3) науковий ступінь, вчене звання, посада;

4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Усі дані про місце роботи беруться в дужки;

5) назва статті (друкується малими літерами з першої великої);

6) анотація статті та ключові слова українською мовою без назви статті і прізвища автора;

7) текст статті (з дотриманням усіх наведених вище вимог);

8) список використаних джерел і літератури;

9) анотації статті та ключові слова російською й англійською мовами із зазначенням прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті;

10) місце для запису дати надходження тексту рукопису до редколегії - "___" __________ 2013 р.

Статті, оформлені з порушенням наведених вище вимог, прийматися до розгляду не будуть. Диски та роздруковані примірники статей авторам не повертаються.

До редколегії надсилаються такі матеріали:

1) стаття у відповідності до наведених вище вимог;

2) завірений витяг із засідання кафедри навчального закладу чи лабораторії науково-дослідної установи про рекомендацію статті до друку (для аспірантів (здобувачів);

3) рецензія на статтю аспіранта (здобувача), підготовлена та підписана доктором (кандидатом) наук, і завірена в установленому порядку;

4) на окремому аркуші відомості про автора(ів) за поданою нижче формою [Додаток 1];


Додаток 1

 

Заявка на участь

у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Кризи життєвого простору особистості, сімї та соціальних інституцій»

(м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р.)

Прізвище ________________________________________________

Ім'я, по батькові __________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________

Місце роботи (повна назва) ________________________________

Посада _________________________________________________

Навчальний заклад, в якому навчається (для аспірантів (здобувачів))

___________________________________________________________________________

Адреса, контактні телефони _______________________________

E-mail ________________________________

Назва секції ________________________________________________________________

Назва доповіді, виступу______________________________________________________

Тема майстеркласу, воркшопу (підкреслити, за потребою)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідність броні житла ____________________________________________________

«____» ____________ 2013 р.

Адреса оргкомітету:

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

психолого-педагогічний факультет, кафедра психології

36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Додаткову інформацію та довідки можна отримати за контактними телефонами:

Івлєва Ірина Олександрівна: 067-532-88-63, 095 126 61 57

Гончарова Наталія Олексіївна: 050-304-68-67

Юдіна Наталія Олександрівна: 050-298-58-97

e-mail кафедри психології: ukrpsy@ukr.net

Інформація на сайті факультету: http://ped.pnpu.edu.ua/

Переглядів: 625 | Додав: ОН | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Календар
«  Січень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Друзі сайту

Лічильник відвідувань 

сторінок сайту з вересня 2011 року:

счетчик посещенийCopyright MyCorp © 2019 Безкоштовний хостинг uCozЯндекс.Метрика